Arm Rus Eng
Միության անդամների ընդհանուր ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում Միության գործունեությունը ղեկավարում է Միության Խորհուրդը: Միության խորհուրդը բաղկացած է 4 (չորս) անդամից, որոնք Խորհրդի կազմում ընտրվում են Միության ընդհանուր ժողովի կողմից 7 (յոթ) տարի ժամկետով: Միության Խորհուրդը իր անդամներից ընտրում է Խորհրդի Նախագահին, ով հանդիսանում է Միության նախագահը: Միության Խորհուրդը ընդունում է որոշումներ Միության նոր անդամների անդամակցության և անդամության դադարեցման մասին, իրականացնում է Միության Ընդհանուր ժողովի որոշումները, նախապատրաստում է Միության Ընդհանուր ժողովի քննարկմանը ներկայացվող հարցերը, հաստատում է Միության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին կանոնակարգերը, Միության ներքին կառուցվածքը, իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Միության Խորհրդի կազմում ընդգրկված են ներկայացուցիչներ հետևյալ անդամ կազմակերպություններից՝ 
 1.      <<Ակադեմիկոս Ա. Լ. Մնջոյանի անվան Գյումրի ՀԷԿ>> ՍՊԸ 
 2.      <<Հիդրոէներգիա>> ՍՊԸ 
 3.      <<Երէներգո>> ՓԲԸ 
 4.      <<Կապան-Էնեղջի>> ՓԲԸ
ՙ՚
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
՚
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
՚
ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
՚
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՈԻՆ